Tutkimusryhmän esittely

Tätä sivua ei enää päivitetä.
Siirry uusille sivuille tästä linkistä.

Helsingin yliopiston työryhmä
Jyväskylän yliopiston työryhmä
Entiset työntekijät

Helsingin yliopiston työryhmä:

Teija_KTeija Kujala
Olen psykologian professori ja johdan tätä hanketta. Tutkin kielen havaintoa ja sen häiriöitä, kuten lukivaikeutta. Keskeinen päämääräni on löytää tehokkaita keinoja lievittää kielellisiä vaikeuksia. Pyrin edistämään maailmanlaajuisesti lasten kieli- ja lukutaitoja kansainvälisessä Graphoworld-hankkeessa.

teija.m.kujala(at)helsinki.fi

Kaija Mikkola
Olen lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri. Hoidan työkseni täysiaikaisina ja keskosina syntyneitä imeväisiä. Olen tehnyt seurantatutkimusta keskosen myöhäisennusteesta ja kuuloaivokuoren kehityksestä. Tässä tutkimuksessa teen yhteistyötä perustutkijoiden kanssa edesauttaen vastasyntyneiden rekrytointia ja perheiden informointia sekä tarvittaessa myöhemmin lapsen ohjaamisessa jatkoseurantaan, jos tutkimuksen puitteissa se osoittautuu tarpeelliseksi. Tutkimustulosten osalta roolini on kliinikkona arvioida tulosten merkitystä käytännön työssä.

Paula_VirtalaPaula Virtala
Olen psykologi ja psykologian tohtori ja työskentelen tässä hankkeessa tutkijatohtorina Teija Kujalan työparina. Tutkimuksissani olen selvittänyt kuulokykyjen kehitystä vauvaiästä aikuisuuteen ja musiikin harrastamisen vaikutusta tähän kehitykseen. Vauvan varhaiset kuulovalmiudet ja niiden muovautuvuus kokemusten myötä ovat erityisiä kiinnostuksenkohteitani.

paula.virtala(at)helsinki.fi

Anja Thpassphoto_anja-betteriede
Hey, I am Anja and I am starting my PhD in this fascinating project. I have worked with the measurement methods we want to use before and think there is a high potential in recording EEG from babies and infants. I am a very child-friendly person and think we can learn a lot from our participating families and babies!

Hei, olen Anja ja aloitan tohtoritutkijana tässä mielenkiintoisessa projektissa. Olen käyttänyt näitä menetelmiä aikaisemmin, ja minä luulen, että vauvojen ja pikkulapsien EEG-mittauksilla on paljon mahdollisuuksia. Olen todella lapsiystävällinen ihminen ja luulen, että me voimme oppia suuresti osallistuvista perheistä ja vauvoista!

anja.thiede(at)helsinki.fi

linda1Linda Lönnqvist
Toimin tässä hankkeessa väitöskirjan tekijänä ja osallistun hankkeessa mukana olevien lasten tutkimiseen. Tapaan lapset kun he ovat 2–3 vuoden ikäisiä ja tutkin heidän kielellistä suoriutumistaan sekä sitä, miten he käsittelevät kieltä aivojen tasolla ja miten kehitys vaikuttaa näihin toimintoihin. Olen logopedian maisteri ja ennen väitöskirjatutkimuksen aloittamista olen työskennellyt puheterapeuttina Rinnekoti-Säätiöllä ja Helsingin kaupungilla.

linda.lonnqvist(at)helsinki.fi

sanna2Sanna Talola
Olen kognitiotieteen opiskelija ja minua kiinnostaa aivojen ja kognitiivisten kykyjen kehittyminen. Kielen omaksuminen on pitkä ja kiehtova prosessi! Olen yhteydessä tutkimukseen osallistuviin perheisiin ja tutkimuksesta kiinnostuneet voivat osoittaa kysymyksensä minulle!

sanna-kaisa.talola(at)helsinki.fi

001 HYAL ry Edustajistovaalit 2018 01Oct18 c Alejandro LorenzoMaaria Seppälä
Olen maisterivaiheen psykologian opiskelija ja työskentelen 2-vuotiaiden kielellisten tutkimusten ja EEG-mittausten parissa tutkimusavustajana. Olen kiinnostunut ihmisten tiedonkäsittelyn kehityksestä, ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista ja siitä, miten taide ja musiikki vaikuttavat aivojen toimintaan. Haluaisin tulevaisuudessa psykologina työskennellä neuropsykologian sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

maaria.seppala(a)helsinki.fi

oona_kuvaOona Kantele
Olen psykologian maisterivaiheen opiskelija ja loikannut psykologialle neurobiologian puolelta. Toimin tutkimusavustajana ja työtehtäviini kuuluvat 2-vuotiaiden EEG-mittaukset, kielelliset tutkimukset sekä monenmoiset avustavat askareet. Olen laajasti kiinnostunut neuropsykologiasta sekä kehityksellisestä että kuntoutusnäkökulmasta.

oona.kantele(a)helsinki.fi

Jaana-Nopola-HemmiJaana Nopola-Hemmi
Olen lääketieteen tohtori ja lastenneurologian erikoislääkäri. Olen töissä HYKS:n Lasten ja Nuorten sairaalan lastenneurologisessa yksikössä Jorvin sairaalassa. Olen tehnyt väitöskirjani professori Juha Keren tutkimusryhmässä aiheesta Lukihäiriön genetiikka.

Juha_Kere-1Juha Kere
Toimin molekyyligenetiikan professorina Karolinska Institutetissa, Tukholmassa, kotoisin Helsingistä. Ryhmämme on löytänyt useimmat tunnetuista lukihäiriön alttiusgeeneistä, alkaen ensimmäisestä, DYX1C1-geenistä. Haluamme ymmärtää perimän merkityksen lukihäiriön synnyssä.


Eira Leinonen

Toimin tämän hankkeen tutkimussairaanhoitajana professori Keren ryhmässä ja vastaan geenitutkimuksissa tarvittavien näytteiden keruusta. Minulla on pitkä kokemus työstä Lastenklinikalla. Vastaan mielelläni kaikkiin geenitutkimuksia koskeviin kysymyksiin!

Minna-HuotilainenMinna Huotilainen
Tutkimusprofessori Minna Huotilainen työskentelee Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimuskeskuksessa, jossa hän tutkii aivotutkimuksen menetelmin esimerkiksi muistin, tarkkaavaisuuden ja lukemisen mekanismien merkitystä työelämässä. Lisäksi hän ohjaa tutkimusta CICERO Learning -verkostossa Helsingin yliopistolla. Hänellä on pitkä kokemus vastasyntyneiden aivotoiminnan mittaamisesta ja vauvan kuulojärjestelmän tutkimisesta.

Tervaniemi2Mari Tervaniemi
Olen psykologian alan tutkija ja opettaja. Haluan selvittää, kuinka monipuolisesti musiikkia voidaan käyttää oppimisen tukena oppimis- ja tarkkaavaisuusvaikeuksissa. Olen myös kiinnostunut siitä, miten musiikki voisi toimia neurologisilla potilailla kuntoutuksen osana ja myös yleisen hyvinvoinnin edistäjänä vaikkapa burn out- ja stressitiloissa sekä niiden ennaltaehkäisyssä.

Eino_Partanen_Profile_2Eino Partanen
Tutkimustyöni päätavoitteena on pelastaa kaikki vauvat, jonka vuoksi tutkin pääasiassa siköiden, vauvojen, lasten ja aikuisten oppimismekanismeja. Lisäksi olen kiinnostunut mm. siitä, miten erilaiset synnynnäiset kehitysvaikeudet vaikututtavat elämään lapsuudessa ja kouluiässä. Tutkimustyön ohella työskeltelen ajoittain myös neuropsykologina HUS:ssä. Koulutukseltani olen psykologian tohtori ja diplomi-insinööri.

Sarkamo_pictureTeppo Särkämö
Olen psykologian dosentti ja olen mukana suunnittelemassa tätä hanketta. Tutkin musiikin ja puheen käsittelyä aivoissa sekä etenkin musiikin käyttöä neurologisessa kuntoutuksessa.

Jyväskylän yliopiston työryhmä:

leppanen_paavo_cropped_small_2011Paavo Leppänen
Olen psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa.  Kiinnostuksenani on selvittää lukemisen pulmien riskitekijöitä ja tuottaa tietoa, joka auttaa löytämään keinoja selvitä lukemisen vaikeuksista. Olemmekin yhdessä tutkimusryhmämme kanssa tutkineet lukivaikeuksiin liittyviä eroavuuksia aivotoiminnassa ja lukemisen kannalta tärkeissä kielellisissä taidoissa jo vauvaiästä lähtien.

Paavo.ht.leppanen(at)jyu.fi
Paavo Leppäsen web-sivu

hamalainen_jarmoJarmo Hämäläinen
Olen yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Olen tutkinut kuulojärjestelmän toimintaa vauvoilla ja lapsilla. Kuulojärjestelmässä esiintyvät poikkeamat saattavat olla myös yksi lukemisen vaikeuksien taustalla olevista tekijöistä. Pyrin myös soveltamaan uusimpia aivotutkimusmenetelmiä, kuten aivoaktiivisuuden paikantamista ja rytmisyyttä, vauvojen ja lasten aineistoihin.

jarmo.a.hamalainen(at)jyu.fi
Jarmo Hämäläisen web-sivu

Entiset työntekijät:

heidiHeidi Juntunen
Olen psykologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Tulevana psykologina haaveenani on työ lasten varhaisen kehityksen tukemisen parissa. Lukivauva-hankkeessa teen 2-vuotiaiden lasten kielen kehityksen arviointeja sekä EEG-mittauksia. Työssäni parasta on ollut mahdollisuus osallistua tärkeän tutkimuksen toteutukseen samalla, kun olen saanut työskennellä mahtavien lasten ja perheiden kanssa!

heidi.juntunen(a)helsinki.fi

elisaElisa Sahari
Olen logopedian opiskelija ja toimin Lukivauva-projektissa tutkimusavustajana. Olen mukana tutkimassa 2–3 vuotiaiden lasten kielenkehitystä erilaisin testein sekä EEG-mittauksissa. Minua kiinnostaa erityisesti aivojen uskomaton kyky käsitellä tietoa ja oppia uutta!

elisa.sahari(a)helsinki.fi

tiri_sonja003_2Sonja Tiri
Olen psykologian opiskelija Jyväskylän yliopistossa ja toimin tutkimusavustajana tässä projektissa. Aiemmin olen työskennellyt lasten internetlukutaitoa mittaavassa tutkimuksessa. Oppimisvaikeudet ja erityisesti lukivaikeuden mekanismit ja ongelmien kumuloituvuuden ennaltaehkäiseminen kiinnostaa minua. Lukivauva-projektissa työhöni kuuluu muun muassa erilaisten luki- ja kirjoittamistaitojen teettäminen ja EEG:n mittaaminen.

sonja.a.tiri(at)student.jyu.fi

Tarja Ilkka
Olen tutkimushoitaja, ja olen tutkinut vauvoja jo 15 vuoden ajan erilaisissa Helsingin yliopiston ja HUS:in projekteissa. Lukihäiriötä selvittävässä projektissa teen vauvojen EEG-mittaukset Jorvin sairaalassa ja toimin yhteyshenkilönä perheiden ja tutkimushenkilökunnan välillä.

tarja.ilkka(at)saunalahti.fi

Irina_kuva_projektiinIrina Iljin
Olen maisterivaiheen psykologian opiskelija Helsingin yliopistossa, ja toimin myös tutkimusavustajana tässä projektissa. Olen aiemmin työskennellyt projekteissa, joissa on tutkittu lasten ja nuorten kielellistä kehitystä sekä musiikin harrastamisen vaikutuksia lasten kuulovalmiuksien kehittymiseen. Työhöni on kuulunut mm. EEG-mittauksien tekeminen sekä lukemis- ja kirjoittamistaitoja kartoittavien tutkimustehtävien tekeminen yhdessä lapsen kanssa.

Tuomas Mansikka
Olen maisterivaiheen psykologian opiskelija. Toimin hankkeessa tutkimusavustajana. Käytännön työni on erilaisten lukihäiriöön liittyvien testien tekeminen. Suuri kiinnostuksen kohteeni on neuropsykologisen kuntoutuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Iina_Ala-KurikkaIina Ala-Kurikka
Opiskelen Helsingin yliopistossa pääaineenani kognitiotiedettä, ja olen tässä projektissa mukana tutkimusavustajana. Olen työskennellyt vauvojen kehitystä tutkivissa projekteissa yli kolme vuotta avustaen eri osa-alueilla kuten perheiden rekrytoimisessa ja saadun aineiston analyysissä.

PeterPeter Palo-oja
Opiskelen pääaineenani psykologiaa Helsingin yliopistossa ja toimin projektissa tutkimusavustajana. Vastaan lukivaikeuden testaamisesta ja avustan projektin käytännön asioissa. Psykologian alalla minua kiinnostaa erityisesti aivojen uskomaton kyky muovautua ja miten tämä muovautuminen näkyy ihmisten käyttäytymisessä.

eliisaEliisa Lehto
Olen neuropsykologiasta kiinnostunut psykologian maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistossa ja myös valtiotieteiden maisteri. Teen Lukivauva-projektissa neuropsykologisia testejä ja lukitestauksia. Tutkimuskohteinani ovat tällä hetkellä muisti, oppiminen ja aivojen muovautuvuus sekä sosiaalisen ympäristön vaikutus näihin prosesseihin.

teemu1Teemu Valkonen
Hei, olen psykologian maisterivaiheen opiskelija Helsingin Yliopistossa. Tarkoituksenani on valmistua tammikuun 2018 aikana. Työskentelen lukivauvaprojektissa tutkimusavustajana. Vastaan aikuisten lukivaikeuden sekä kognitiivisten kykyjen testaamisesta. Lisäksi hoidan kaikenlaisia pienempiä juoksevia asioita. Minua kiinnostaa psykologian alalla erityisesti neuropsykologia. Aivot ovat luonnon monimutkaisin biologinen järjestelmä ja loputtoman kiehtovat.

SusannaSusanna Petäistö
Olen vastavalmistunut biopsykologian kandidaatti Minneapolisista (MN, USA). Tutkimustyöni ADHD-lasten kanssa Minneasotan kaksoistutkimuksessa (Minnesota Twin Family Study, University of Minnesota) on johtanut minut mielenkiintoiseen Lukivauva-projektiin. Olen Lukivauvassa mukana EEG-tutkimusavustajana Tarja Ilkan sijaisena kesän 2016. Kesän aikana saan yhdistää mielenkiinnonkohteeni eli työskennellä lasten kanssa ja auttaa edistämään lasten aivojen kehityksen tuntemusta.

permi_svetlana006 Svetlana Permi
Olen tutkimushoitaja. Lukihäiriötä selvittävässä projektissa teen vauvojen EEG-mittaukset Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Tämän lisäksi toimin yhteyshenkilönä perheiden ja tutkimushenkilökunnan välillä. Minulla on vankka työkokemus eri ikäisten lasten EEG-tutkimuksista. Ennen tätä projektia työskentelin HUS:in Lastensairaalassa sairaanhoitajana KNF-osastolla. Muutin Helsingistä Jyväskylään heinäkuussa 2015.

laurikantolaLauri Kantola
Olen valmistuva psykologi Jyväskylästä. Toimin Lukivauva-projektissa tutkimusavustajana Jyväskylässä. Tehtäväni projektissa on vanhempien lukitestaus. Opinnoissani olen keskittynyt psykologian ohella erityisesti neuropsykologiaan, kognitiotieteeseen ja tietotekniikkaan. Pidän labratyöskentelystä ja minulla on kokemusta sekä EEG- että MEG-mittauksista. Aiemmalta ammatiltani olen kuva-artesaani.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s